دانشجویی و امور قراردادها

 

 حوزه امور دانشجویی مؤسسه مجری سیاست‌ها و خط‌مشی مؤسسه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می‌باشد، برنامه‌‌ریزی، نظارت و اجرای برنامه‌های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی، سلامت، انواع‌ وام‌ها، بیمه‌ها، مراکز خدماتی، سرویس ایاب‌و‌ذهاب، ورزشی، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر‌ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی (هیات علمی و کارمندان) و سایر ماموریت‌های درون و برون سازمانی که به‌تشخیص مقامات مسئول واگذار می‌گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می‌نماید.

کارشناس ارشد امور دانشجویی  و امور قراردادها
دکتر حسین قاسمی (استاد زبان و ادبیات فارسی)

 

اهداف و ماموریت‌ها

1- بهبود و ساماندهی امور دانشجویی
2- افزایش امکانات رفاهی دانشجویان
3-توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد‌نیاز دانشجویان
4- تربیت دانشجوی کارآمد و موثر
5- ارتقاء جایگاه ملی و بین‌المللی مؤسسه
6-افزایش سطح سلامت جسمی و روانی دانشجویان
۷- پیگیری‌های برون سازمانی در تعامل و همکاری با سایر ارگان‌ها و نهادها در جهت تنظیم تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و اجرایی نمودن دقیق آنها.