همایش

مهرماه ۱۴۰۲

همایش «اسلام و عدالت اجتماعی» از سوی مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه

عناوین پیشنهادی مقالات به زبان انگلیسی از این قرار است:

1- عدالت اجتماعی از نگاه شهید مطهری

2- نظریه «عدالت بمثابه انصاف» جان رالز

3- اسلام و عدالت دموکراتیک: تعارض یا سازگاری؟

4- اسلام و ایده برابری

5- اسلام و نافرمانی مدنی

6- اسلام وعدالت جنسیتی

7- قرآن و جامعه عادلانه (اولویت عدالت در قرآن)

8- اسلام و شهروندی دموکراتیک

9- اسلام و حقوق اقلیتها (پلورالیسم دینی)

10- عدالت ناظر بر رفاه (مصالح/منافع) عمومی common good idea of justice

11- اسلام و جنگ بحق و نابحق just and unjust war

12- عدالت جهانی global justice و حقوق بشر

13- اسلام و مبانی مشروعیت سیاسی

14- اسلام و دولت ملی (nation state)

15- عدالت در جوامع چندفرهنگی با نگاهی به اندیشه اسلامی

16- بازاندیشی نظریه‌‌‌‌های عدالت از دیدگاه عقلانیت نقاد

17- عدالت به منزله‌‌ی مبنای فقه اجتماعی در اسلام؛ یک پیشنهاد روشی

18- حجیت و دموکراسی

19- عدالت در اخلاق فلسفی اسلامی

20- معیارهای جنگ و صلح در اسلام

21- حقوق بشر و اندیشه معاصر اسلامی

22- اسلام، مدارا و آزادی دینی

23- اسلام و نظریه تساوی زن و مرد

 

بهمن‌ماه ۱۴۰۲

همایش آموزش دینی اسلامی در جهان معاصر؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازها

 محورهای پیشنهادی برای ارائه مقالات از این قرارند:

الف) ماهیت و روش‌های آموزش دینی اسلامی: فرصت‌ها و چالش‌ها

1. روش آموزش دینی سنتی: نقد و بررسی
2. روش‌های آموزش دینی اسلامی مدرن (لیبرال): نقد و بررسی (برساختگرائی، هرمنوتیک، آموزش دموکراتیک /شهروندی، تطبیقی، پسا سکولار)
3. آموزش دینی در کشورهای اسلامی: چالش‌ها و فرصت‌ها
4. آموزش دینی اسلامی در جوامع غربی(اروپا و آمریکا): در بستر پلورالیسم دینی-فرهنگی
5. آموزش دینی برای کودکان
6. آموزش دینی برای نوجوانان و جوانان
7. آموزش دینی از دیدگاه شیعی (چرائی و وجوه متمایز آن)

ب) مفاد و موضوعات (بازنگری در سرفصل‌ها)

1. قرآن (آموزه‌های بنیادی آن: خدا، وحی و پیامبری، انسان، رستگاری) 
2. تاریخ اسلام (سیره پیامبر و تاریخ ائمه)
3. اخلاق دینی 
4. فقه (عبادات و معاملات)
5. الهیات (کلام و فلسفه اسلامی)
6. عرفان شیعی

ج) بسوی آموزش و آگاهی دینی متأملانه

1. علم و دین
2. اسلام و دموکراسی (آزادی و برابری): اسلام و شهروندی دموکراتیک
3. اسلام و حقوق بشر
4. اسلام و عدالت توزیعی
5. اسلام و حقوق زنان
6. اسلام، مدارا و پلورالیسم (گفتگوی بین ادیان، حقوق اقلیت‌ها و...)
7. نظریه جنگ و صلح در اسلام (جنگ بحق و نابحق و...)
8. اسلام و بحران محیط زیست 
9. اسلام و حقوق حیوانات

برای ثبت‌نام در همایش لطفا کلیک کنید.
https://edihe.ac.ir/attendconference/register

 

مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲
مهلت ارسال مقاله کامل: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
تاریخ برگزاری همایش (مجازی): ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

021-26302748
09120691820
025-37733135