در حال حاضر فقط امکان شرکت در دوره‌های بلند مدت (آشنایی با کلیات اسلام، قرآن و علوم حدیث، تاریخ اسلام، فقه و اصول فقه) بصورت آزاد امکان دارد.