شرایط ورود

دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می‌کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به آدرس تارنمای مؤسسه و سامانه مدیریت آموزش (TMS) مراجعه کند، عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی و انتخاب واحد از طریق سامانه مذکور بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال، بمنزله انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می‌شود.

واحد درسی

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند.

حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان ۶ واحد درسی است.

تبصره ۱- اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی اخذ نماید.

تبصره ۲- چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی داشته باشد، به شرطی که میانگین کل وی بالای ۱۰ باشد می‌تواند تا ۲۴ واحد درسی اخذ نماید.

تبصره ۳- در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر ۸ واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می‌تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

تبصره ۴- دانشجو همزمان نمی‌تواند از مفاد تبصره ۲ و ۳ این ماده استفاده کند.

تبصره ۵- در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۱۲ واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو بی‌تاثیر است (به عبارت دیگر، اگر میانگین دانشجو کمتر از ۱۲ باشد مشروط نیست و اگر ۱۷ و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی‌شود)

معادل سازی

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستور العمل اجرایی مصوب شورای آموزش دانشگاه امکان‌پذیر است.

تبصره- به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‌شود.

معرفی به استاد

در صورتیکه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می‌تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

تبصره- چنانچه دانشجویی قبلا یک درس عملی – نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می‌تواند با رعایت مفاد این ماده بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.

حضور و غیاب

حضور اینترنتی دانشجو حداقل در نیمی از جلسات کلاس‌های مجازی (آنلاین) مربوط به هر درس الزامی است لذا اکیداً استفاده و حضور حداکثری در کلاس‌های مجازی و نیز بهره برداری از محتوای الکترونیکی دروس توصیه می‌گردد.
چنانچه درسی به صورت کلاس حضوری (بسیار نادر) ارائه شود، دانشجو موظف است در تمام جلسات مربوط به درس شرکت کند و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از ۴/۱۷ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

غیبت در امتحان

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان آن درس موجب حذف آن درس می‌گردد.

حذف و اضافه

دانشجو می‌تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر را اضافه یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر آنکه واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
در صورت اضطرار، دانشجو می‌تواند تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درس های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.
حذف کلیه درس‌های اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

معیارهای ارزیابی

ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و منابع امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می‌گیرد و استاد هر درس تنها مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

اعلام نمرات

اداره آموزش هر دانشکده یا گروه آموزشی (با واحد ذیربط در هر دانشگاه) موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، از طریق سامانه مدیریت آموزش ارسال و فهرست امضا شده آن را توسط استاد مربوطه بصورت فیزیکی نیز به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.
در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی در سامانه مذکور بصورت بر خط ثبت می‌شود.

نمره قبولی

حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است.

تبصره ۱- دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال‌های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می‌ماند. اما این نمره‌ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تبصره ۲- گذراندن دروس با استفاده از تبصره ۱، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می‌باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال‌های قبلی را خنثی نمی‌کند.

تبصره ۳- تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می‌کنند، نمی‌شود.

نام نویسی مشروط

میانگین نمرات دانشجوی کارشناسی در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

اخراج دانشجو مشروط

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۲ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود و در نیمسال بعدی حداکثر می‌تواند تا ۱۴ واحد درسی انتخاب کند.

چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می‌شود.

دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن یا به دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف شود، در صورتیکه حداقل ۷۰ واحد درسی (شامل حداکثر ۱۰ واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده باشد می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند.

در غیر اینصورت، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

مرخصی تحصیلی

دانشجو می‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره ۱- مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره ۲- مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره ۳- بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند ماموریت همسر یا والدین و …) حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره ۴- دانشجو می‌تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی‌های مذکور در این ماده و تبصره های مندرج در آن بهره مند شود.

مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.

تقاضای مرخصی تحصیلی باید از طریق تارنمای موسسه، حداقل دو هفته قبل از نام نویسی در هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش (یا گروه آموزشی) یا دانشگاه تسلیم گردد.

انصراف از تحصیل

دانشجویی که قصد داشته باشند به ادامه تحصیل خود در این موسسه خاتمه دهد می‌بایست ابتدا آیین نامه و مقررات انصراف از تحصیل را مطالعه و مراحل آن را به دقت اجرا نماید.

انتقال

در دانشگاه‌های مجازی، انتقال دانشجو امکان پذیر نیست.

دانشجوی مهمان

مهمان شدن برای دروس عملی در صورت موافقت گروه آموزشی بلامانع است. در سایر موارد دانشجو مجاز به میهمان شدن در دانشگاه‌های دیگر نمی‌باشد.

تغییر رشته

تغییر رشته و گرایش در دوره‌های این موسسه امکان پذیر نمی‌باشد.

فراغت از تحصیل

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می‌شود.
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل ۱۲ باشد تا در رشته تحصیلی خود بر حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند، در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو از ۱۲ کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می‌تواند تا حداکثر ۲۰ واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از ۱۲ قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و ۲ نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید.
در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است انجام فرآیند ثبت نام به منزله پذیرش این نکات کلیدی و کلیه های آیین نامه های مندرج در تارنمای مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه می‌باشد.
۱- کلیه دانش آموختگان شیوه الکترونیکی (مجازی) ، همچون سایر دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که مورد تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم هستند، مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در شیوه های غیر الکترونیکی نیز هستند. (صفحه ۱۵ نظام نامه الکترونیکی)
۲- داوطلبان ورود به دوره‌های الکترونیکی (مجازی) این دانشگاه بایستی دارای مهارت‌های پایه در استفاده از کامپیوتر و اینترنت باشند. (صفحه ۱۴ نظام نامه الکترونیکی)
۳- امکان دریافت وام دانشجویی مطابق ضوابط وزارت علوم برای دانشجویان تنها برای دانشجویان از ترم دوم به بعد وجود دارد.
۴- در شرایط عادی امکان استفاده از مرخصی تحصیلی در ترم اول هر دانشجو وجود ندارد.
۵- پذیرفته شدگان این دانشگاه پس از مراجعه به دانشگاه و انجام مراحل ثبت نام (تکمیل و امضای فرم‌های مربوطه و پرداخت شهریه)، بلافاصله و رسما دانشجوی این دانشگاه خواهند شد و در صورتیکه پس از این مرحله قصد جدا شدن از دانشگاه را داشته باشند با آنها طبق ضوابط دانشجوی انصرافی رفتار خواهد شد.
تذکر مهم: داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که در هر مرحله‌ای از ثبت نام، در صورت منصرف شدن از ثبت نام و ادامه تحصیل در این دانشگاه، امکان پس گرفتن هر نوع وجوه واریزی به حساب دانشگاه را نداشته و همچنین ملزم به پرداخت الباقی وجوه شهریه آن نیمسال تحصیلی می باشند، لذا خواهشمند است با آگاهی کامل و تصمیم قطعی اقدام به طی مراحل ثبت نام و پرداخت وجوه نمایند.
۶- دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. (صفحه ۷ آیین نامه کارشناسی)
۷- در صورت انصراف از تحصیل در هر ترم، دانشجو موظف است شهریه کامل (ثابت + متغیر) آن ترم را به عنوان هزینه انصراف به دانشگاه پرداخت نماید. (صفحه ۲ آیین نامه شهریه)
۸- در صورت واریز هرگونه مبلغ مازاد در حین پرداخت شهریه، مبلغ مازاد تنها و تنها می‌تواند با شهریه ترم های آینده دانشجو تهاتر گردد و تحت هیچ شرایط دیگری وجه مورد نظر قابل عودت نمی‌باشد.
۹- در این دانشگاه امور تحصیلی هر دانشجو از بدو ورود تا پایان دوره، زیر نظر یک استاد مشاور خواهد بود.
۱۰- وضعیت تحصیلی مقاطع قبلی پذیرفته شدگان دوره‌های کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) و دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته توسط اساتید مشاور مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و در بسیاری موارد ممکن است مشاوره حضوری دانشجو با استاد مشاور ضروری باشد، لذا لازم است دانشجویان آمادگی انجام مشاوره حضوری در همان روز ثبت نام و یا زمان تعیین شده دیگری را داشته باشند. (به همراه داشتن ریز نمرات مقاطع تحصیلی قبلی در هنگام مشاوره ضروری است)
۱۱- در صورتیکه دانشجو قبلا در دانشگاه‌های دیگری دروسی را گذرانده باشد، امکان معادل سازی آنها مطابق قوانین وزارت علوم و ضوابط این دانشگاه وجود دارد. (صفحه ۸ آیین نامه کارشناسی)
۱۲- دانشجویانی که شرایط استفاده از امکان معادل سازی را دارند، میبایست تنها در ترم اول تحصیلی خود درخواست کتبی خود را (همراه با ریز نمرات تایید شده حاوی دروس مورد نظرشان) به استاد مشاور خود ارائه نموده و این درخواست را از طریق استاد مشاور پیگیری نمایند.
تذکر مهم: امکان معادل سازی در ترم‌های دوم به بعد مطلقا وجود ندارد.
۱۳- بر اساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، هر داوطلب مرد لازم است در هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام نهایی) از لحاظ مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی، شامل یکی از شرایط مشروحه مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی (صفحات ۲۰ و ۲۱) باشد.

موارد خاص دانشجویان دوره کارشناسی
۱- حداقل تعداد واحد اخذ شده برای یک دانشجو در هر ترم در مقطع کارشناسی ۱۲ واحد و حداکثر آن ۲۰ واحد است. (صفحه ۳ آیین نامه کارشناسی)
۲- در دوره‌های کارشناسی، حداقل نمره قبولی برای هر درس برابر ۱۰ بوده و دانشجویی که در یک ترم معدل کمتر از ۱۲ داشته باشد، در آن ترم مشروط تلقی خواهد شد و در ترم بعد اجازه اخذ حداکثر ۱۴ واحد را خواهد داشت. (صفحه ۶ آیین نامه کارشناسی)
۳- هر دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) فقط یک بار و در دوره کارشناسی پیوسته فقط دو بار اجازه مشروط شدن دارد (مشروطی‌های بعدی موجب محرومیت از تحصیل خواهد شد). (صفحه ۶ آیین نامه کارشناسی)
۴- تحصیل همزمان دانشجویان دوره های الکترونیکی مقطع کارشناسی در یکی از رشته‌های گرایش‌های حضوری، نیمه حضوری و یا الکترونیکی دانشگاه‌های دیگر بلامانع است. (صفحه ۱۷ نظام نامه الکترونیکی)
۵- انتقال دانشجو در دوره‌های الکترونیکی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر ممنوع است.

۶- میهمان شدن دانشجویان کارشناسی در دوره‌های الکترونیکی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در صورت موافقت مبدا و مقصد بلامانع است. (صفحه ۸ آیین نامه کارشناسی)
۷-مؤسسه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره‌های کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) که معدل آنها کمتر از ۱۴ است و در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده ‌ند به تشخیص گروه آموزشی حداکثر تا ۲۰ واحد جبرانی ارائه نماید. ( صفحه ۴ آیین نامه کارشناسی)
۸- دانشگاه اختیار دارد در دوره های کارشناسی ناپیوسته برای دانشجویان ورودی با مدرک کاردانی غیر مرتبط، به تشخیص گروه آموزشی حداکثر تا ۲۰ واحد جبرانی ارائه نماید. (صفحه ۴ آیین نامه کارشناسی)
۹- ملاک دانش آموختگی در دوره‌های کارشناسی (پس از گذراندن تمام دروس) کسب معدل کل حداقل ۱۲ است. (صفحه ۸ آیین نامه کارشناسی)